หลักสูตรอบรม

การโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร:

 

ธนาคาร:

    ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสภากาชาดไทย

 

ชื่อบัญชี:

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

เลขที่บัญชี:

    045-2-21885-1

“การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS"
รุ่นที่ 2

วัน/เวลา :          วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 / 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  9,500 บาท/คน

วิทยากร :          ดร. นัท กุลวานิช