หลักสูตรอบรม

การโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร:

 

ธนาคาร:

    ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสภากาชาดไทย

 

ชื่อบัญชี:

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

เลขที่บัญชี:

    045-2-21885-1

หลักสูตรอบรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ได้เปิดคอร์สอบรมสำหรับบุคคลภายนอก ตัวอย่างของคอร์สอบรม มีดังนี้

 

หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร ณ ปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จึงสามารถเปิดคอร์สอบรมได้เฉพาะคอร์สที่สามารถจัดอบรมออนไลน์ได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อ ศูนย์ฯ ได้โดยตรง 

 

หลักสูตรอบรมที่เปิดเป็นประจำ

  • โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น”

  • โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS”  

  • โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่าง” 

หลักสูตรอบรมที่มีเเนวโน้มจะเปิด

  • โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา Python” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Python” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning by Python” 

  • โครงการอบรมหลักสูตร “Writing an effective proposal for quantitative research” 

หลักสูตรอบรมสำหรับองค์กรภายนอก

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ออกแบบและเปิดคอร์สอบรมให้กับองค์กรภายนอก ตัวอย่างคอร์สอบรมที่เคยเปิดให้กับองค์กรภายนอก มีดังนี้ โครงการอบรม Essential Statistical Skills for Data Scientists โครงการอบรมวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS 

 

โครงการให้คำปรึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติมีบริการ ให้คำปรึกษากับองค์กรทั้งภายในเเละภายนอกจุฬาฯ 

โดย มีขอบเขตงานตั้งเเต่ การออกแบบการสำรวจ การเก็บข้อมูลทางการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้คำปรึกษาด้านสถิติ