top of page

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

ขอบคุณทีแจ้งการชำระเงิน

หมายเหตุ: หากท่านไม่สะดวกแจ้งการชำระเงินในฟอร์มนี้ ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาได้ที่ statcenter@cbs.chula.ac.th

bottom of page