ติดต่อเรา

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่
กรุงเทพฯ 10330
 
โทร: 02-218-5650-51
โทรสาร: 02-218-5652
อีเมล์: statcenter@cbs.chula.ac.th
 
ติดต่อเราทางออนไลน์

หากท่านประสงค์จะติดต่อเราผ่านทางออนไลน์ กรุณากรอกข้อความในฟอร์มนี้และส่งได้ทันที

Your details were sent successfully!