top of page

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
โทร: 02-218-5604
อีเมล์: statcenter@cbs.chula.ac.th

ติดต่อเราทางออนไลน์

หากท่านประสงค์จะติดต่อเราผ่านทางออนไลน์ กรุณากรอกข้อความในฟอร์มนี้และส่งได้ทันที

Your details were sent successfully!

bottom of page