บุคลากร

ผศ. ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

     University of Michigan

M.A. (Applied Statistics)

     University of Michigan

B.S. (Mathematics and Statistics)

     University of Wisconsin

ผศ. ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

     Purdue University

A.M. (Statistics)

     Harvard University

B.S. (Statistics)

     Chulalongkorn University

อ. ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

รองผู้อำนวยการศูนย์

พบ.ม. (สถิติประยุกต์)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

     ศาสตร์

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

     สถาบันเทคโนโลยี

     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช

กรรมการศูนย์ฯ

อ. ดร. นัท กุลวานิช

กรรมการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

     University of Michigan

M.A. (Statistics)

     University of Michigan

B.S. (Statistics)

     University of Wisconsin

Ph.D. (Statistics)

     University of Georgia

M.A. (Statistics)

     University of Michigan

B.S. (Statistics)

     Chulalongkorn University

อ. ดร. ณัตติฤดี เจริญรักษ์

กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ

Ph.D. (Survey Research and Methodology)

     University of Nebraska

     - Lincoln

M.S. (Survey Methodology)

     University of Michigan

B.S. (Statistics)

     Chulalongkorn University