บุคลากร

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Ph.D. (Survey Research and Methodology)

University of Nebraska-Lincoln

M.S. (Survey Methodology)

University of Michigan

B.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

University of Michigan

M.A. (Applied Statistics)

University of Michigan

B.S. (Mathematics and Statistics)

University of Wisconsin

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

รองผู้อำนวยการศูนย์

พบ.ม. (สถิติประยุกต์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

กรรมการศูนย์ฯ

Vitara.PNG

Ph.D. (Statistics)

Purdue University

A.M. (Statistics)

Harvard University

B.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

กรรมการศูนย์ฯ

Ph.D. (Computer Science)

Stony Brook University

M.S. (Computer Science)

The University of Tokyo

B.Eng. (Computer Engineering)

Chulalongkorn University

อ.ดร.ฐิตา วานิชย์บัญช

กรรมการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

University of Kent

M.S. (Statistics and Data Mining Program)

Linkoping University

B.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

อ.ดร.ปุณฑวิกา นาคา

กรรมการศูนย์ฯ

Ph.D. (Actuarial Mathematics)

University of Liverpool

M.S. (Actuarial Science)

Heriot-Watt University

B.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

อ.ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์

กรรมการศูนย์ฯ

Ph.D. (Statistics)

York University

M.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

B.S. (Statistics)

Chulalongkorn University

คุณ ธนาวัลย์ เอื้องามขำ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

อีเมล: thanawan.u@cbs.chula.ac.th