ลงทะเบียนคอร์สอบรม

ลงทะเบียน

การโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร:

 

ธนาคาร:

    ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสภากาชาดไทย

 

ชื่อบัญชี:

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

เลขที่บัญชี:

    045-2-21885-1

(*** ถ้าก่อนวันอบรม 14 วัน มีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโครงการ *** )