top of page

หลักสูตรอบรม

การโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร:

 

ธนาคาร:

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสภากาชาดไทย

 

ชื่อบัญชี:

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

เลขที่บัญชี:

045-2-21885-1

รู้จักกับการทำ Data Mining รุ่นที่ 11

วัน/เวลา :          วันเสาร์ที่  6  มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน  2558 / 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  5,000 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)

                          5,500 บาท/คน

วิทยากร :          ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

การทำ Data Mining แบบจัดกลุ่มโดย Excel รุ่นที่ 1

วัน/เวลา :          วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2558 / 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  3,500 บาท/คน                          

วิทยากร :           ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง(SEM)ด้วยโปรแกรม AMOS 
รุ่นที่ 12

วัน/เวลา :          วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25  มิถุนายน  2558 / 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  8,500 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

                          9,000 บาท/คน

วิทยากร :           รศ. ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R

วัน/เวลา :          วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 / 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  5,000 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558)

                          5,500 บาท/คน

วิทยากร :           อาจารย์ ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา SAS เบื้องต้นและวิเคราะห์ข้อมูลสถถิติพื้นฐาน

วัน/เวลา :          วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 / 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  6,000 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558)

                          6,500 บาท/คน

วิทยากร :           อาจารย์ ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม Minitab
for Windows

การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R

วัน/เวลา :         วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 / 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  6,000 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2558)

                          6,500 บาท/คน

วิทยากร :           อาจารย์ ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

วัน/เวลา :         วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 / 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  5,000 บาท/คน (เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2558)

                          5,500 บาท/คน

วิทยากร :           อาจารย์ ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์

เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows

วัน/เวลา :          วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2558 / 8.30 - 17.30 น.

สถานที่ :            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน :  ุ6,000 บาท/คน                        

วิทยากร :           อาจารย์ ดร. อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

bottom of page