top of page

Stat for Nonstat Plus: Advanced Insights

ราคา

12,000 บาท

ราคา early bird

ระยะเวลา

18 ชั่วโมง

3 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

10,800 บาท

วันเวลา

24 - 26 พ.ค. 67

ปิดลงทะเบียน

12 พ.ค. 67

early bird

9:00–16:00 น.

3 พ.ค. 67

รายละเอียด

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ

  • ความหมาย นิยามคำศัพท์ที่สำคัญ

 • การพรรณนาเชิงสถิติ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

  • ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

  • ค่าวัดการกระจาย

  • เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอไทล์ 

  • การพิจารณาค่าที่ผิดปกติ

  • ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 • การพรรณานาเชิงสถิติ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

  • การแจกแจงความถี่

  • สัดส่วน

 • เทคนิคการพรรณนาข้อมูล การคำนวณข้อสรุปเชิงสถิติ และการแปลความหมาย สำหรับคำถามประเภทต่าง ๆ บนแบบสอบถาม

  • คำถามปลายเปิด ปลายปิด

  • คำถามที่ตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก

  • คำถามประเภทจัดอันดับ

  • คำถามที่เป็น rating scale

 • เครื่องมือที่ใช้ในการพรรณนาเชิงสถิติอื่น ๆ

  • Key Driver Analysis

  • Net Promoter Score

 • การคำนวณขนาดตัวอย่าง

 • วิธีการเลือกตัวอย่าง

  • วิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น

  • วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น

 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการสำรวจ พร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี

 • การออกแบบแบบสอบถาม

  • การสร้างแบบสอบถาม

  • การตรวจสอบแบบสอบถาม

ผู้สอน

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ และ ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

bottom of page