top of page

การวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม R

ราคา

8,000 บาท

ราคา early bird

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง

2 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

7,200 บาท

วันเวลา

29 - 30 มิ.ย. 67

ปิดลงทะเบียน

16 มิ.ย. 67

early bird

9:00–16:00 น.

2 มิ.ย. 67

รายละเอียด

  • การติดตั้งโปรแกรม R

  • การติดตั้ง package ต่างๆใน R

  • การเตรียมข้อมูลและสร้างแฟ้มข้อมูล ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R

  • ประเภทข้อมูลในโปรแกรม R

  • การอ่านและเขียนไฟล์จาก R

  • ฟังก์ชันใน R เบื้องต้น

  • การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา

  • การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงเปรียบเทียบ 1 และ 2 ประชากร

  • การเขียนการทำงานซ้ำๆ (Loop) ใน R

  • การเขียนฟังก์ชันใน R

ผู้สอน

อาจารย์ ดร. สาวิตรี บุญพัชรนนท์

bottom of page