top of page

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติมีบริการ ให้คำปรึกษากับองค์กรทั้งภายในเเละภายนอกจุฬาฯ โดยมีขอบเขตงานตั้งเเต่ การออกแบบการสำรวจ การเก็บข้อมูลทางการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้คำปรึกษาด้านสถิติ

bottom of page