top of page

Python for Data Science

ราคา

8,000 บาท

ระยะเวลา

18 ชั่วโมง

3 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

วันเวลา

20–22 ส.ค. 65

ปิดลงทะเบียน

10 ส.ค. 65

9:00–16:00 น.

ลงทะเบียน

หัวข้อ

 • แนะนำและติดตั้งโปรแกรม ภาษา Python

 • คำสั่งและตัวแปรในภาษา Python

 • คำสั่งเลือกทำและวนซ้ำ

 • การเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชั่น

 • โครงสร้างข้อมูลในภาษา Python

 • การเรียกใช้ Module Numpy ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การเรียกใช้ Module Pandas ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา Python

 • แนวคิดพื้นฐานของ Machine Learning

 • การนำเข้าและจัดการข้อมูลเบื้องต้น

 • การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค

 • การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ได้แก่ วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย K-means และวิธีการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ

ผู้สอน

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
bottom of page