top of page

machine learning with python

ราคา

5,500 บาท

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง

2 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

วันเวลา

24 - 25 มิ.ย. 66

ปิดลงทะเบียน

14 มิ.ย. 66

9:00–16:00 น.

ปิดลงทะเบียน

หัวข้อ

  • แนะนำและติดตั้งโปรแกรม ภาษา Python

  • คำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python

  • โครงสร้างข้อมูลในภาษา Python

  • การเรียกใช้ Module Numpy และ Pandas ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • แนวคิดพื้นฐานของ Machine Learning

  • การนำเข้าและจัดการข้อมูลเบื้องต้น

  • การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค

  • การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ได้แก่ วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย K-means

  • วิธีการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ

  • กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา Python

ผู้สอน

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร

ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
bottom of page