top of page

สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น

ราคา

ราคา early bird

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง

2 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

5,500 บาท

วันเวลา

13 - 14 พ.ค. 66

ปิดลงทะเบียน

3 พ.ค. 66

early bird

9:00–16:00 น.

รายละเอียด

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ-ความหมาย นิยาม คำศัพท์ ที่สำคัญ

  • การพรรณานาเชิงสถิติ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ-ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าวัดการกระจาย เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอไทล์  การพิจารณาค่าที่ผิดปกติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  • การพรรณานาเชิงสถิติ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ-การแจกแจงความถี่ สัดส่วน

  • เทคนิคการพรรณนาข้อมูล สำหรับคำถามประเภทต่างๆ บนแบบสอบถาม-การคำนวณข้อสรุปเชิงสถิติ และการแปลความหมาย สำหรับคำถามปลายเปิด ปลายปิด คำถามที่ตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก คำถามประเภทจัดอันดับ คำถามที่เป็น rating scale เป็นต้น

  • เครื่องมือที่ใช้ในการพรรณนาเชิงสถิติอื่น ๆ เช่น Key Driver Analysis, Net Promoter Score เป็นต้น

ผู้สอน

ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

bottom of page