top of page

ระเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่าง

ราคา

3,000 บาท

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

1 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

วันเวลา

20 พ.ค. 66

ปิดลงทะเบียน

10 พ.ค. 66

9:00–16:00 น.

ปิดลงทะเบียน

หัวข้อ

  • การคำนวณขนาดตัวอย่าง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณขนาดตัวอย่าง

  • วิธีการเลือกตัวอย่าง : วิธีการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น

  • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการสำรวจ พร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี

  • การออกแบบแบบสอบถาม : การสร้างแบบสอบถามและการตรวจสอบแบบสอบถาม

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์

ผศ.ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์
bottom of page