top of page

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ราคา

8,000 บาท

ราคา early bird

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง

2 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

7,200 บาท

วันเวลา

8 - 9 มิ.ย. 67

ปิดลงทะเบียน

26 พ.ค. 67

early bird

9:00–16:00 น.

17 พ.ค. 67

รายละเอียด

หลักสูตรสำหรับเรียนรู้เครื่องมือทางสถิติ โปรแกรม SPSS ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม SPSS สอนโดยอาจารย์จากภาควิชาาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านสถิติ แต่ต้องการเริ่มต้นใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมอย่าง SPSS

 • ผู้ที่อยากใช้งานโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึก และละเอียดขึ้น ในการเรียนและการทำงาน

 • ผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS ในการวิเคราห์ข้อมูลทางสถิติทั่วไป


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • certificate ที่รับรองโดยโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สามารถใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน และเป็นความรู้ส่วนบุคคลได้

 • เนื่องจากเป็นการเรียนสดในห้องเรียน ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากธุรกิจที่หลากหลาย


หัวข้อ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SPSS

  • การจัดการข้อมูล

  • การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

  • สถิติเชิงพรรณนา และการนำเสนอข้อมูล

  • การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย SPSS

  • การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1กลุ่ม และ 2 กลุ่ม

  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย SPSS

  • การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วน

  • การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)

 • การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรด้วย SPSS

  • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) สำหรับข้อมูลที่พบได้บ่อยจากแบบสอบถาม

ผู้สอน

ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช และ ผศ.ดร.นัท กุลวานิช

bottom of page