top of page

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

ราคา

5,500 บาท

วันเวลา

27 - 28 พ.ค. 66

ระยะเวลา

12 ชั่วโมง

2 วัน ╳ 6 ชั่วโมง

ปิดลงทะเบียน

17 พ.ค. 66

9:00–16:00 น.

รายละเอียด

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SPSS : การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน, สถิติเชิงพรรณนา และการนำเสนอข้อมูล, การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย SPSS : การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1กลุ่ม และ 2 กลุ่ม, การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย SPSS : การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วน และ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)

  • การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรด้วย SPSS : การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) สำหรับข้อมูลที่พบได้บ่อยจากแบบสอบถาม

ผู้สอน

ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช และ ผศ.ดร.นัท กุลวานิช

bottom of page